Emniyet Reformu ve Profesyonel Polis Teşkilatına Geçiş

Yayınlanma Tarihi:30-08-15 08:21

T.C.
POLİS BİLDİRİSİ


Konu: Emniyet Reformu ve Profesyonel Polis Teşkilatına Geçiş

Devletimiz için çok önemli işlevler ve zor sorumluluklar yüklenmiş olan emniyet teşkilatının çok ciddi ve acilen çözüm bekleyen, kronikleşmiş sorunları vardır ve bu sorunların ancak Devlet büyüklerimizin bu işe sahip çıkıp takip etmesi ile çözümü mümkün olabilir.

Yılın pek çok gününde öğretmenlerin, sağlıkçıların ve daha başka birçok meslek gurubunun sorunları gerek grevler gerek sendikalar ve gerekse basın yayın aracılığı ile gündeme getirilmekte olup Devlet yöneticilerinin kendileri ile ilgilenilmesi sağlanılmaktadır, lakin saydığım tüm bu kesimlerden daha çok birikmiş sorunu olan Polis memurları hep bir sabır ve beklenti içinde sorunlarını dile getirebilecekleri bir platformları olmadığı için mağdur ve mahzun kalmaktaydılar.

Her Polis aynı zamanda düşük ücret alan bir uzmandır; suç uzmanı. Polisler hem aldıkları eğitim, hemde yıllarca suç olgusu ile iç içe oldukları için suç ve suçlu konusunda uzmandırlar kimileri bununda üzerinde olarak; çok yönlü terör, kaçakçılık, kriminal, trafik, istihbarat, asayiş, olay yerigibi birer düşük ücret alan A tipi uzman memurdurlar ve Devleti içten gelen ve gelebilecek olan her türlü tehlikeye karşı adeta vücudun antikor sistemi gibi koruyup gözetmektedirler.

Şunu herkes iyi bilirler ki Polis demek asayişin emniyetin ve düzenin güvencesi demektir, huzur ortamı ancak işini severek yapan, verimli çalışan moral düzeyi ve aidiyeti yüksek bir Polis teşkilatı ile sağlanabilir.

Efendim niçin Türk Polis teşkilatı da modern batı ülkelerindeki gibi iyi işleyen bir kariyer mesleği olmasın, niçin Türk emniyetide bir Alman emniyet teşkilatı (BKA) gibi veya Amerikan emniyet teşkilatı (FBI) gibi olmasın bu sebeple sizlerden gizlenen ve çözüm gerektiren Türk emniyetinin sorunlarını ve âcizane çözüm önerilerimizi maddeler halinde meslektaşlarımız adına sıralıyoruz.

Arz ederim.

1) Polis koleji, Polis akademisi, Polis okulları ve Polis eğitim merkezleri diye yapılanmış ve hiçbir ülkede olmayan çok karışık, çok uzun zaman alan, maliyeti çok yüksek bir eğitim sistemi sonucunda karmaşık ve düzensiz bir yapının ortaya çıkması ve daha liyakat ve kabiliyete bakılmaksızın keskin bir amir, memur ayırımı yapılarak Polis akademisi mezunlarının oluşturduğuamir sınıfını ihtiva eden ve her konuda kayırılan imtiyazlı bir kesimin ortaya çıkarılması.

Çözüm: Son derece karışık maliyeti çok yüksek ve gelişmiş hiçbir ülkede olmayan bu sistem yerine modern emniyet teşkilatlarındaki tek koldan, düşük maliyetli, hızlı, adil ve meslekten liyakat, kabiliyet ve liderlik vasıflarının ön plana çıktığı bir Polis eğitimi ile kariyer ve yükselme olanağı sunularak Polis yetiştirilmesi ve böylelikle fırsat eşitliği ve adalet temin edilmelidir, bu konuda Alman emniyet teşkilatı (BKA) iyi bir örnektir.

2) Son derece düzensiz, belirsiz ve uzun çalışma saatlerinin düzenlenerek Polis teşkilatında bir çalışma düzeni standardının oluşturulması.

Çözüm: Polisler üzerinde yapılan birçok bilimsel araştırma göstermiştir ki bir memur sınıfı olan Polislerin düzensiz, belirsiz ve uzun çalışma saatlerinin Polisler üzerinde büyük bir stres ve baskı oluşturduğudur.İnsan yaratılışına aykırı olan (12-12, 12-24, 24-24) gibi gerçek dışı çalışma düzenleri kaldırarak bunların yerine 8-9 saat verimli olarak çalışılabilecek net mesai süresikonulmalı ve bunun sonunda (gece gündüz çalışmaları, bayram ve hafta sonu tatillerinin bulunmaması nedeniyle) kesintiye uğratılmayacak en az 24 saatlik dinlenme süresi verilmeli ve bunun üzerindeki çalışma saatleri ek mesai olarak kabul edilmelidir.

3) Özlük haklarındaki adaletsizliklerin günümüz şartlarına göre düzenlenmesi.

Çözüm: Emekli olurken kadro derecesi, ek gösterge ve sosyal haklarda, Sahil Güvenlik ve Jandarma mensuplarının durumlarıgöz önüne alınarak 30-40 yıl öncesinin şartlarına göre devam etmekte olan adaletsizlik ve haksızlıkların düzeltilerek eşit işe eşit ücret prensibi uygulanmalıdır.Mesela lisans mezunu bir Polis memuru ancak 2200 ek gösterge ile emekli olabilmektedir. Efendim Polis memurları en az bir öğretmen kadar fedakâr ve bir subay kadar disiplinli ve bir doktor kadar zor zamanlarda toplum için gerekli oldukları halde Polislik mesleğinde rütbe ve terfi almaları çok çeşitli sebepler ile engellenerek ancak 2200 ek gösterge ile emekli olabilmektedirler. Polis memurları; güvenlik kavramı çerçevesinde Sahil Güvenlik ve Jandarma mensuplarında olduğu gibi görevdeyken en son çalıştığı kadro derecesinden ve 3600 ek gösterge ile emekli olabilmelidirler.

4) Emniyet’in çok başlı karmaşık yapıdan kurtarılması.

Çözüm: Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Jandarma Genel Komutanlığı gibi İçişleri Bakanına doğrudan bağlı, Müsteşarlık düzeyinde ve MİT gibi tüzel kişilik haline getirilerek Türk Polis Teşkilatı (TPT) olarak profesyonel Polis teşkilatına geçilmeli ve çok başlıdağınık teşkilat yapısına son verilmelidir.

5) Polisin yetki, sorumluluk ve görev alanının belirsiz olması.

Çözüm: Polisin görev, yetki ve sorumluluklarının net bir biçimde ortaya konarak buna uygun olarak çalıştırılması ve Polisin işi olmayarak Polislere yaptırılan (resepsiyonculuk, boyacılık, şoförlük, kantincilik, kasiyerlik vs.)bayağı işlerin önüne geçilerek meslek ciddiyet ve vakarı korunmalıdır.

6) Eşit işe eşit ücret uygulanması.

Çözüm: Örnek vermek gerekirse aynı işi yapan hassas bölgeleri korumadaki bir Polis memuru ile Başbakanlık koruma daire başkanlığındaçalışan arasındaki ücret dengesizliğinin adil bir şekilde hakkaniyete kavuşturulması; öyle ki il emniyet müdürlüğü bünyesinde hassas bölgeleri korumada çalışan ve bu teşkilata 20 yılını vermiş olan bir Polis memuru, sırf Başbakanlık korumada işe başladı diye 6 aylık bir Polis memurundan800 TL ye yakın az para almakta ve ondan daha kötü şartlar altında çalışmaktadır, bu çok büyük bir adaletsizlik ve haksızlıktır ve bu sadece bir örnekti ve bunun gibi daha nice adaletsizliklerin giderilerek kurum içinde ücret, taltif ve tazminat gibi konularda objektif ve adil olunmalı ve ülkenin her yanında çalışan teşkilat mensupları için eşit işe eşit ücret kuralı uygulanmalıdır.

7) Personel istihdam politikasındaki büyük yanlışlar.

Çözüm: Büyük bir kısmı lisans mezunu olan (mühendis, öğretmen, avukat, araştırmacı…) ve hatırı sayılır bir kısmı da yüksek lisans ve doktoralı olan Polis memurlarının basiretsizce ve acemice sırf eski kafa ve anlayışlar neticesinde verimli bir şekilde çalışabilecekleri birimlerde çalıştırılması yerine 3 yıl çevik kuvvet şubesi gibi, hassas bölgeler şubesi gibi atıl ve verimsiz, isteksiz ve birde kötü muameleye maruz kalarak (Ankara Çevik Şube, İstanbul Çevik Şube vb.) meslekten soğutulmaları sonucu bu kişilerin bilgi birikim ve enerjilerinden daha sonraki zamanda da yararlanılamaması; uzman personel istihdam politikası geliştirilmesi gerekmektedir.

8) Döner sermaye uygulamasının başlatılması.

Çözüm: Silah ruhsat gibi Trafik hizmetleri gibi Pasaport hizmetleri gibi Devlete büyük gelir getiren hizmetleri yapan emniyet mensuplarının ve kurumun döner sermaye sistemi ile bu hizmetlerden adil bir pay verilerek hem kurumun kendini çevirmesi sağlanmalı hem de Polislerin yaptıkları bu işlerden dolayı bir nevi taltif gibi ödüllendirilerek verimlilik ve aidiyetinin arttırılarak ekonomik doyumlarının ve iş verimliliğinin artırılmasının sağlanmalıdır.

9) 40-50 sene öncesinin disiplin tüzüğü yönetmelik ve genelgeleri ile işleyen emniyet teşkilatının günümüze uygun bir yönetmelik ve disiplin tüzüğü çıkarılmak suretiyle sadeleştirilerek ayıklanması ve karmaşanın ortadan kaldırılması.

Çözüm: Zamanımıza uygun bir şekilde emniyet teşkilatı kanunu, tüzük ve yönetmeliklerinin düzenlenerek personelini gereksiz yere sıkmayan, güncel ve ihtiyaca cevap veren bir kurumsal yönetmelik çalışması başlatılmalı ve 40 sene öncesinin şartlarına göre olan günümüzde ise suiistimal konusu olan gereksiz yetkiler (çalışma saatlerini 12-12 ye çevirmek gibi) kaldırılmalıdır.

10) Şubelerde atıl bir şekilde duran personelin aktif göreve getirilmesi.

Çözüm: Her şubenin personel bakımından ihtiyacının net ve objektif olarak belirlenerek buna göre birimlerde personel istihdamı sağlanmalıdır. Birçok şubede 1 kişinin rahatlıkla yapabileceği işi 3-4kişi yapmak suretiyle bir iş kaybı ve kaynak israfı oluşmaktadır. Personel bakımından aşırı şişkin şubeler bulunmaktadır; Ankara Çevik kuvvet (2000 kişi), Ankara Hassas şube (1500 kişi) vb. iş ve hizmet üretmeyip kaynak ve personel israf eden şubeler bulunmaktadır. Tüm bunlar neticesinde Polis sayısı yetersizmiş gibi bir yanıltıcı durum ortaya çıkarılmaktadır. Bunun yerine Polislerin esas görevi olan emniyet ve asayiş hizmetlerine ağırlık verilen yerler olan Polis Merkezleri, Asayiş Şubeleri, Trafik Şubeleri gibi hizmet üreten yerler insan ve kaynak olarak güçlendirilmek suretiyle Polislerin asli görevi olan işe dönmeleri sağlanmalıdır.

11) Mesleki standartlar oluşturularak bunlara titizlikle riayet edilmeli ve böylelikle profesyonel bir meslek anlayışı ortaya konmalıdır.

Çözüm: Polislik gibi kıvrak bir zekâ, beceri, bilgi, tecrübe, özveri ve özel eğitim gerektiren bir mesleğin profesyonel Polis teşkilatlarında olduğu gibi kendine özgü standartlarının oluşturulması ve bunlara riayet edilmesi sağlanmalıdır ve bu standartlara uymayan abartılı her türlü uygulamadan vazgeçilmelidir. Mesela aşırı çalışma saatleri, gereksiz yetkiler, personelin yersiz ve ölçüsüz kullanımı, kaynak israfı, çalışma alanları ve koşullarının Polisliğin şerefini lekeleyecek kadar kötü olması vs. düzenlenerek toplumun gözünde Türk Devletini ve Kanunlarını en iyi şekilde temsil eden modern, etkin ve verimli çalışan bir emniyet teşkilatı oluşturulmalıdır.

Devletimizin ve Milletimizin hizmetinde olan emniyet teşkilatı kapsamlı reform ve düzenlemelerin yapılarak Polisin, zor şartlar altında çok çalışan, yüksek riskli işler yapan psikolojisi bozulmuş kişiler görüntüsünden kurtarılması ve hak ettiği; özgüvenli, halka güven ve sükûnet telkin eden kanun adamı vasfının kendisine kazandırılarak Milletimizin huzur ve asayişinin temini, Devletimizin sürekliliği açısından azami önem taşımaktadır.Bizce EGM’nin Türkiyede ilk olarak yapabileceği ve yapması gereken en önemli iş her konuda kurum içi Adalet ve Hakkaniyeti sağlamaktır. Kendi personeli huzursuz, mutsuz ve haksızlıklara uğrayan bir kurum nasıl emniyet ve huzuru sağlayıp asayişi temin edebilir ki?

Önümüzde Türk emniyetine örnek teşkil edebilecek ve bünyesinde her rütbe de çok sayıda Türk kökenli Almanın da çalıştığı bir Alman emniyet teşkilatı durmaktadır. Türk emniyetide istenir ve azmedilir ise kısa zamanda bir Amerikan emniyet teşkilatı (FBI) veya bir Alman emniyet teşkilatı(BKA) gibi olabilir. Türk emniyeti değişerek; profesyonel Polis teşkilatı (TPT) olarak çağa ayak uydurabilmek için gerekli potansiyele sahiptir.

Bütün bu sayılanlar yapılırken; makamında oturarak üstlerinden rütbe ve taltif bekleyen, emeklilik için gün sayarak dert ve sıkıntıları görmezden gelenler yerine Türk emniyetinin iskeletini oluşturan, bütün iş yükünü üstlenen, fedakârca çalışan, yeri geldiğinde insanların dertleri ile dertlenen, gerektiğinde suçlular ile silahlı çatışmaya girip şehit olan,toplumun her kesimi ile bire bir muhatap olan ve teşkilatın%90,4 lük kısmını oluşturan Polis memurları 1.derecede dikkate alınmalıdır.

Emniyet teşkilatı 2011 yılı personel durumuna göre; emniyet hizmetleri sınıfı olarak (218794) kişi ile hizmet vermektedir. Polis memurları emniyet hizmetleri sınıfının (197796) kişi ile % 90,4 lük kısmını oluşturmaktadır. Adeta emniyet teşkilatı demek Polis memuru demektir denirse yanlış söylenmemiş olsa gerek.

Efendim size yazılmış olan bu hakikatlerle dolu mektupta yüz binlerce Polis memurunun ve sağduyu sahibi Polis amirlerinin manevi imzaları bulunmaktadır.

Emniyet teşkilatı adalet ve hakkaniyet ile köklü değişim, gelişim ve profesyonel Polis teşkilatına (TPT) dönüşüm için Devlet büyüklerimizin emir ve talimatlarını beklemektedir. Meslektaşlarımızadına;

Arz ederim.

Okunma Sayısı:624
Tweet

Yorumlar:

HABERE YORUM YAZIN