KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMAN) EMNİYET-SEN YÖNETİCİLERİNİN ŞİKAYET BAŞVURUSUNU KABUL ETTİ.(KARAR İLK ETAPTA TBMM İÇİŞLERİ KOMİSYONU ÜYELERİNE SUNULACAKTIR)

Yayınlanma Tarihi:30-08-15 09:12

EMNİYET-SEN YÖNETİCİLERİ, GÜN BE GÜN POLİSLERİN SORUNLARINI ÇÖZÜME DOĞRU YAKLAŞTIRIYOR.

YENİ HUKUKİ KAYNAKLAR DOĞMASINI SAĞLIYOR.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMAN) EMNİYET-SEN YÖNETİCİLERİNİN ŞİKAYET BAŞVURUSUNU KABUL ETTİ.(KARAR İLK ETAPTA TBMM İÇİŞLERİ KOMİSYONU ÜYELERİNE SUNULACAKTIR)

Emniyet-Sen yöneticilerinin sıkı takibi sonrası, Kamu Denetçiliği Kurumu 1,5 yıllık sürenin sonunda, kapsamlı bir şekilde verdiği 30.12.2014 tarihli 38 sayfalık kararıyla; ülkemizde Anayasal bir kurum tarafından ilk kez polislerin özlük haklarının verilmesine karar verilmiş oldu.

Kararda; “… Emniyet Teşkilatı mensuplarının 40 saat/hafta üzerinde çalıştırılmamalarına, mümkün değilse Avrupa Polis Konfederasyonu’nun (EUROCOP) hazırladığı çalışma saatleri yönergesi (Working Time Directive) doğrultusunda azami çalışma süresinin 48 saat olarak belirlenmesi ve 3201 sayılı Kanunun Ek 21 inci maddesinin tekrar düzenlenerek veya başkaca bir yasal düzenleme yapılarak fazla çalışma ücretlerinin hesaplanmasında her bir polis memuru için 40 saatin üzerinde fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında saat başı ücretlendirilmenin yapılmasına,

Avrupa Birliği ülkeleri uygulamaları da gözetilerek kesintisiz çalışma süresinin (nöbet süresi) 8 saati geçmemesiyönünde düzenleme yapılması,

Ek görevlendirme yapılacakların öncelikle istekli olanlara arasından seçilmesi, yeterli istekli olmadığı taktirde re’sen görevlendirme yoluna gidilmesi, haftalık çalışma saatini aşan ek görevlendirmeler için fazla mesai ücret ödenmesi,

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, bu karar üzerine tesis edilecek işlem ya da tavsiye edilen çözümün uygulanabilir nitelikte görülmediği takdirde, gerekçesinin otuz (30) gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna;

Bu kararın, şikâyetçilere, BAŞBAKANLIK’A, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA, MALİYE BAKANLIĞI’NA ve EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE tebliğine” ibarelerine yer verildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu kararında ayrıca, “… polislerin mevcut durumda 86 farklı çalışma modeliyle çalıştırıldığını, 30 farklı ek görevde bulunduklarını belirterek, emniyet teşkilatında büro işlerinde çalışan polis sayısının oldukça yüksek olduğu, bu polislere 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun Ek 21 inci maddesi kapsamında fazla mesai yapıp yapmadığına bakılmaksızın fazla mesai ücretinin verildiği, bu uygulamaların meslek içindeki çalışma huzur ve barışını bozduğu kanaati ve sonucuna varılmıştır. …,

“… Avrupa Ülkelerinin polislerin çalışma şartlarından da bahsedilerek, İtalya polisinin çalışma saatinin günde 6 saat haftada 36 saattir, 36 saatten fazla çalıştığı her saat ve gece görevleri için ek tazminat ödenmektedir denildi. Türk polisinin ise, aylık 240-300 saat çalıştırıldığını, fazla çalışma ücreti ya da fazla çalışmasına karşılık izin kullanamamaktadır.” denilmiştir.

Anayasa’nın amir hükümlerinden ve yine Anayasa’mıza göre çelişik durumlarda kanunlarımızın üstünde olan uluslar arası sözleşme hükümlerine dikkat çeken Kamu Denetçiliği Kurumu, kararının devamında;

“… düzenlemelerin uluslararası sözleşmelere uygun olarak ivedilikle yapılmasının elzem olduğu, kanaati ve sonucuna varılmıştır. Nitekim, polislerin fiili olarak çalıştıkları fazla süreler için devletin üstleneceği mali yük karşısında, ergonomik olmayan çalışma şartları ve süreleri dolayısıyla halihazırda ödemekte olduğumuz sosyal yükün (toplumsal olaylar esnasında aşırı güç kullanımı, Türkiye’nin AİHM’de mahkum edilmesi, polis teşkilatının toplumdan ayrı ve toplumun karşısındaymış gibi algılanması sonucunu doğuran ayrışma/kutuplaşma vb.)çok daha ağır olduğu mütalaa edilmiştir. …”

“… Ağır çalışma şartları nedeniyle polislerin psikolojilerin bozulduğu, intihar ve cinnet vakalarının meslek içerisinde çok sık görüldüğü, aile ve sosyal hayatlarında sıkıntıların, şiddetli geçimsizlik ve boşanma vakalarının çok sık yaşandığı, yaşam kaliteleri ve standartları ile mesleki motivasyonlarının düştüğü, tespit edilmiştir. …”ibareleri kullanıldı.

Biz de Emniyet-Sen olarak diyoruz ki;

Bu önemli ve kapsamlı kararın bu şekilde çıkması yolundaki duyarlılığımızı ve sıkı takibimizi; bu kararda belirtilen hususların bir an önce hayata geçirilmesi yolunda da, her türlü kurum ve kuruluş nezdinde, her platformda gösterme kararlılığında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Çünkü polisin özlük hakları konusu, sendikamızı kurma gerekçelerimizin başında gelmektedir. Çünkü kararda ve bizim de sendikamızı kurduğumuzdan itibaren dile getirdiğimiz gibi, bu çalışma sistemi nedeniyle; polisin intihar sayısı çok yüksektir, aile ve sosyal hayatı kalmamıştır, şiddetli geçimsizlik ve boşanma vakaları çok sık yaşanmaktadır.

İlk etapta bu kararı, Ocak ayında TBMM’nin gündemine yeniden gelecek olan, kamuoyunda güvenlik paketi adıyla bilinen ve Emniyet Teşkilatında köklü değişikleri getirecek olan kanun tasarısının görüşüldüğü İçişleri Komisyonu üyesi olan, iktidar ve muhalefet milletvekillerine sunulacak, kararda geçen hususların hayata geçirilmesi için kanun teklifleri vermeleri sağlanacaktır.

Bu kararı özellikle, birçok Emniyet Teşkilatı mensubu tarafından Danıştay’da açılan ve yeni açılacak olan tam yargı (İPTAL-TAZMİNAT) davalarımızda kullanılmasını, bu kararın her yerde dillendirilmesini, duyurulmasını Emniyet Teşkilatı mensuplarından özellikle istiyoruz.

Son olarak, hukuki bir kaynak olması bakımından, gerekli toplumsal duyarlılığı göstererek bu kararı veren Kamu Denetçiliği Kurumu Baş Denetçisi M.Nihat ÖMEROĞLU’na, Kamu Denetçisi Mehmet ELKATMIŞ’a ve diğer emeği geçenlere teşekkürlerimiz sunuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Okunma Sayısı:482
Tweet

Yorumlar:

Ziyaretçi: 19.10.2015-04:19:04
izinlerin kapalı olmasından dolayı polisin kullanamadığı yanacak durumdaki izinlerle ilgili görüş ?
Ziyaretçi: 24.02.2016-10:39:45
çok güzel bir karar ancak ankarada bir haftadır 12/12 çalışma esasına göre çalıştırılıp hafta izinleri kesik olmamasına rağmen hafta mezunlarımız verilmiyor emniyette genelge ve yönetmelerin geçerliliği yok biz memurlardan da tüzüğe uymamızı bekliyorlar.
HABERE YORUM YAZIN