EMNİYET-SEN’DEN ÖZELLİKLE SİYASİ PARTİLERE YÖNELİK DUYURU

Şubat 17, 2015 de Basın Açıklamaları

Emniyet-Sen kurulduğu günden itibaren, bölünüp parçalanarak, yok edilmesi, bazı odaklarca kendilerine verilmiş özel bir görev olarak addedilmiş ve bu saldırıları halen daha sürmektedir.

02/03 Mart 2013 tarihli genel kurul kararıyla Emniyet-Sen’in Genel Başkanlığı’na getirilen Sayın Faruk SEZER, Emniyet-Sen’i bölüp parçalamaya ve yok etmeye dönük ısrarlı OYUNLARA karşı, büyük bir özveriyle hukuk içinde mücadelesini sürdürmektedir. Bu hak arama davamızı kadük bırakmaya çalışan odakların, sendikamızın içerisinden yanına çektikleri bazı kişiler aracılığıyla yarattıkları fiili durumlar YARGI KARARLARIYLA bir bir hükümsüz kalmaktadır.

Bu saldırılardan biri de, Sayın Genel Başkan’ın, genel başkanlık görevinden bir kararla alınmaya kalkılmasıdır.

Bu şekilde bir fiili durum yaratılarak, oldu bittiye getirilerek alınan karar, Ankara 7. İş Mahkemesi’nin kararıyla BERTARAF olmuş, sendikanın kurulmasından çok büyük rahatsızlık duyan daha üst odaklara, bu ülkede YARGI KURUMUNUN DA olduğu hatırlatılmıştır.

Bu yargı kararına RAĞMEN, halen daha bazı siyasi kurumlarda, Sayın Faruk SEZER’in genel başkan olmadığını, kendisini görevden aldıkları yalanını söylemeye devam eden, sadece menfaat devşirme derdinde olan, bir yandan da kolayı seçip, güçten yana hareket eden zatların ortada dolaştığını yetkili kişilerden duymaktayız. Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi ortam nedeniyle, özellikle siyasi partilerimizin, bu kişilerin açıklamalarına itibar etmemesini önemle duyururuz.

Emniyet-Sen Genel Başkanlığı

 

T.C.

ANKARA

  1. IS MAHKEMESI

GEREKÇELI KARAR

 

ESAS NO: 2013/1545 Esas

KARAR NO: 2014/1096

 

HAKIM: MÜMTAZ ÇAL 21742

KATIP: ISMAIL TUNÇ ÇETIN 102632

 

DAVACI : FARUK SEZER – 4429…

VEKILI: Av. EMRAH AYTEKIN – Talatpasa Bulvarı

 

DAVALILAR : 1- IRFAN ÇELIK -1802…

2- ÖMER OSMAN CEYHAN -4954…

3- GÖKMEN AKIN -3292…

4- METEHAN AYDIN -2607…

5- ZEKI KILINÇ -4367…

6- AHMET AKKIN -19870…

VEKILI: Av. TAHA BALANTEKIN – Necatibey Cad.

 

DAVA: Tespit (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan)

DAVA TARIHI: 22/10/2013

KARAR TARIHI: 14/11/2014

 

Mahkememizde görülmekte bulunan Tespit (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan) davasının yapılan

açık yargılamasının sonunda,

DAVA:

Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekili ve davalıların 12 Kasım 2012 tarihinde Emniyet-Sen

Sendikasını kurduklarını, kurulus asamasından sonra Ankara 20. Noterliginden yasal defterlerini tasdik

ettirdiklerini, ilk genel kurulun 2,3 Mart 2013 tarihinde yapıldıgını, davalılar tarafından sebebi anlasılamayan bir

sekilde hukuka aykırı bir sekilde Ankara 20. Noterligince 10.10.2013 tarih ve 14348 yevmiye sayılı karar defteri

ve ilk karar olarakta sendikalar kanununa ve tüzügü aykırı olarak görev degisikligine iliskin karar alındıgını

belirterek; hukuka aykırı bir sekilde Ankara 20. Noterligince 10.10.2013 tarih ve 14348 yevmiye sayılı karar

defterinin ve bu defterdeki ilk karar olan 10.10.2013 tarihli kararın yok hükmünde oldugunun tespitine karar

verilmesini talep ve dava etmistir.

CEVAP:

Davalılar ve vekili, iddiaların haksız ve yersiz oldugunu beyan ederek davanın reddini istemislerdir.

/

T.C. ANKARA 7. IS MAHKEMESI Esas-Karar No: 2013/1545 Esas – 2014/1096

DELILLER VE GEREKÇE:

Sendika kayıtları, Ankara Cumhuriyet Bassavcılıgının sorusturma evrakı getirilmis, kayıt ve belgeler

üzerinde bilirkisi incelemesi yaptırılmıstır.

Dava, hukuksuz bir sekilde tasdik ettirilen Ankara 20. Noterligi’ nden 10.10.2013 tarih ve 14348

yevmiye sayılı karar defterinin ve bu defterde ilk karar olan 10.10.2013 tarihli kararın iptalinden ibarettir.

Dosya içerigine göre davalılar tarafından sendika adına Ankara 20. Noterligi’ nden 10.10.2013/14348

yevmiye numara ile tasdiklenen yeni bir karar defteri olusturuldugu ve ilkkarar olarak 10.10.2013 tarih ve

2013/1 sayılı yönetim kurulu kararında “…Sendikanın yönetim kurulunda görev degisikligine gidilmesinin

uygun oldugu görülerek, Irfan Çelik’in Genel Baskanlıga, Gökmen Akın’ın Genel Sekreterlige, Zeki Kılınç’ın

Mali Sekreterlige, Ömer Osman Ceyhan’ın Genel Teskilatlanma Sekreterligine, Faruk Sezer’inGenel Egitim ve

Sosyal Isler Sekreterligine, Ahmet Akkın’ın GenelMevzuat ve Toplu Görüsme Sekreterligine, Metehan Aydın’ın

Genel Arastırma Dıs Iliskiler ve Basın Yayın Sekreterligine yeni görev dagılımının busekilde yapılmasına,

davacılardan Faruk Sezer dısında katılan 6 üye tarafından karar verildigi görülmüstür.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Görüsme Kanununun 43. maddesi uyarınca bu

kanunda hüküm bulunmayan hallerde 6356 SayılıSendikalar ve Toplu Is Sözlesmesi Kanunu, Medeni Kanun ve

Dernekler Kanunu hükümlerinin uygulanacagı açıklanmıstır. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu Is Sözlesmesi

Kanununun 9/7. maddesinde “…Tüzükte daha yüksek bir yeter sayı öngörülmemisse genel kurul dısında kalan

organlar için toplantı yeter sayısı kurul üye sayısının salt çogunlugudur…”hükmü yer almaktadır.

Emniyet-Sen Sendikasının 21. maddesinde “Genel yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından tek

dereceli olarak seçilecegi, en fazla oyualan aday aday oldugu göreve seçilmis olacagı, genel yönetim kurulu

gerekli görürse kendi arasında da görev degisikligi yapabilecegi, ancak bu degisikligin yönetim kurulunun

oybirligi ile gerçeklesecegi” düzenlenmistir.

Davacınıngenel baskanlıga aday oldugu, genel kurulda da genel baskan olarak seçildigi tartısmasızdır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu Is Sözlesmesi Kanununun 9/7. fıkrasında tüzükte daha yüksek bir

yeter sayı öngörülmemisse genel kurul dısındaki zorunluorganlar bakımından toplantı ve karar yeter sayısının

farklı olarak tüzüklerde belirlenebilecegi öngörülmüstür. Toplantı vekarar yeter sayısının salt çogunlukolarak

uygulanması ancak tüzükte aksine bir hüküm bulunmamasına baglıdır. Sendika tüzügünün 21. maddesinin

istisnai hükmüolan ünvan belirtilerek genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında görev

degisikliginin oybirligi ile yapılmasını öngördügü, dolayısıyla 6356 SayılıYasanın 9/7. fıkrasında aykırılık

olusturmadıgı anlasılmaktadır.

Davalıların sendikanın noterden onaylı bir yönetim kurulu karar defteri bulunmasına ragmen, karar

defterinin baskanda bulundugu belirtilerek ikinci bir karar defteri olusturarak yönetim kurulu toplantısı

yapılması, yönetim kuruluüyeleri arasında görev degisikligine gitmeleri oyçoklugu bulunsa dahi sendika

tüzügünün 21. maddesinde düzenlenen oybirligi sartı gerçeklesmediginden genel kurulda belirlenen yönetim

kurulu üyelerinin görevlerinin degistirilmesine iliskin 10.10.2013 tarih ve 2013/1 sayılı kararın iptali gerektigi

kanaat ve sonucuna varılmıstır.

HÜKÜM:

Yukarıda gerekçesi gösterildigi üzere,

1-Davanın kabulü ile, Ankara 20. Noterligi’nden 10.10.2013 tarih ve 14348 yevmiye sayılı karar

defterinin ve bu defterde ilk karar olan 10.10.2013 tarihli kararın iptaline ve yok hükmünde oldugunun tesbitine,

2-Harçlar Kanunu geregince alınması gereken 25,20 TL ilam harcının pesin alınan 24,30 TL harçtan

mahsubu ile bakiye 0,90 TL’nin 6183 Sayılı Yasanın 106/2. maddesi geregince terkin sınırının altında

oldugundan harç alınmasına yer olmadıgına,

3-Yürürlükte olan Avukatlık asgari ücret tarifesinin 12.maddesi geregince 1.500,00 TL maktu vekalet

/

T.C. ANKARA 7. IS MAHKEMESI Esas-Karar No: 2013/1545 Esas – 2014/1096

ücretinin davalılardan alınıp davacıya verilmesine,

4-Davacı tarafından yapılan harç dahil 3.382,95 TL yargılama giderinin davalılardan alınıp davacıya

verilmesine,

 

Katip 102632 Hakim 21742