EMNİYET-SEN GENEL BAŞKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASIDIR

Kasım 14, 2014 de Basın Açıklamaları

EMNİYET SEN GENEL BAŞKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASIDIR

09.11.2012 tarihinde kurulan ancak idare tarafından kabullenilemediği için türlü hukuksuzluklara boğuşmak durumunda kalan sendikamızın; kuruluş mücadelesi verdiği , hukuki varlığını fiili varlık haline getirmeye çalıştığı bir dönemde sendikamız yönetim kurulu üyeleri İrfan ÇELİK, Ömer Osman CEYHAN, Ahmet AKKIN, Metehan AYDIN, Zeki KILINÇ ve Gökmen AKIN  koltuk sevdası ve kişisel çıkarları adına büyük bir ihanet sergilemiştir.

 

02-03 Mart 2013 tarihinde yapılan ilk genel kurulda oy birliği ile sendikamız genel başkanlığına Faruk SEZER seçilmiş olmasına rağmen ortaya konan irade bu kişilerce bertaraf edilmiş üyelerimizin iradesi hukuka aykırı bir şekilde kaldırılmaya çalışılmıştır. Herhangi bir merkez yönetim kurulu toplantı kararı olmadan genel başkan Faruk SEZER toplantıya davet edilmeden, sendikamızın varlığından ziyade kendi varlıklarını güçlendirmek için 10.10.2013 tarihinde hukuka aykırı bir şekilde karar defteri çıkartmış ve Faruk SEZER’i bir takım kişilerin yönlendirmesi ile Genel Başkanlıktan aldıklarını ilan etmişlerdir. Tamamen asılsız ve yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu ilana itibar edilmemesi gerektiği her fırsatta her kulvarda ilan edilmiştir.

 

Bu hukuksuzluğun tespiti için Ankara 7. İş Mahkemesinde 2013/1545 esas sayısı ile dava açılmış ve 14.11.2014 tarihinde 10.10.2013 tarihli defterin ve bu defterde alınan kararların hukuksuz olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu dosyada münderecatında yer alan mesleğinde uzman üç bilirkişi tarafından yapılan incelemede hukuksuzluk net bir şekilde açıklanmıştır. Dolayısı ile 10.10.2013 tarihinden bu zamana İrfan ÇELİK, Ömer Osman CEYHAN, Ahmet AKKIN, Metehan AYDIN, Zeki KILINÇ ve Gökmen AKIN tarafından yapılan her türlü işlem ve kullanılan sıfatlar yok hükmündedir. Öncelikli olarak sendika hesapları incelenerek ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen, ödenmemesi gerektiği halde ödenen meblağlar var ise, bunlar tespit edilerek ilgililer hakkında yasal işlemler başlatılacaktır. Genel başkan sıfatı ile yaptıkları açıklamalar var ise bu açıklamalar incelenerek Türk ceza kanunu uyarınca işlem görmesi sağlanacaktır. İrfan ÇELİK isimli kişinin yapmış olduğu açıklamaların sendikamız için eskiden de şimdide bir bağlayıcılığı yoktur. Bu kişilerce danışman olarak adlandırılan Ali Hakan YATGIN isimli kişinin ise sendikamızla bir bağlantısı yoktur.  Karar defterlerimizde bu kişilere verilmiş bir yetki de yoktur. Bu kişi tarafında yapılan görüşmeler sendikamızdan ziyade, başkaca menfaatler adına yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Sendikamız genel başkan baş danışmanı Ali Fuat SEZER olup bu kişi haricinde bu sıfatı kullanan kişiler hakkında gerekli yasal işlemeler başlatılacaktır.

 

Sendikamız kimsenin şahsi malvarlığı ya da siyasi olarak yükselme taşı değildir. Bu sebeple bu kişilerin Genel Başkan veya Genel Başkan yardımcısı sıfatı ile yaptıkları veya yapacakları açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizmek istiyoruz.  Genel Başkanlık unvanın gaspı durumunun mahkeme kararı ile de belgelendiği gözetildiğinde bu kişilerin hak etmedikleri sıfatlarla yapacakları açıklamaların suç mahiyetindedir.

 

İrfan ÇELİK, Ömer Osman CEYHAN, Ahmet AKKIN, Metehan AYDIN, Zeki KILINÇ ve Gökmen AKIN’a Sendika tüzüğümüzün “ÜYELİKTEN ÇIKARILMAYI GEREKTİREN HALLER” başlıklı 12. Maddesini hatırlatmak faydalı olacaktır. Bu madde de “Aşağıda belirtilen haller, sendikanın üyeliğinden çıkarılmayı gerektirir:

a) Sendikanın amaç ve prensiplerine aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Sendikanın tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve yönetim organlarının kararlarına aykırı davranışlarda bulunmak,

c) Sendikayı şahsi menfaatleri için kullanmak,

ç) Sendika yönetim organlarında görev alan üyeler hakkında asılsız ihbar, şikâyet ve bunları tahkir, tezyif edici beyanlarda bulunmak,

d) Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek yahut gelişmesine engel olacak eylem ve çalışmalarda bulunmak.

e) Üyenin aynı hizmet kolunda faaliyette bulunan başka bir sendikanın kurucusu veya yönetim organlarında görevli olduğunun tespit edilmesi,” denilmektedir. Bu hüküm doğrultusunda ilgililer hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır.

Tüzüğümüzün GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ başlıklı 23. Maddesi uyarınca Genel Başkan: Faruk SEZER

a. Sendikayı yönetir, Genel Yönetim Kurulu adına sendikayı yurt içinde, yurt dışında, mahkemelerde ve idari merciler nezdinde temsil eder.

b. Genel Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapar.

c. Sendika adına resmi beyanatta bulunur, basın toplantısı yapar, beyanat ve basın toplantısından sorumludur.

Bu hüküm ve mahkeme kararı uyarınca sendikamıza temsile tek yetkili kişi Faruk SEZER ve onun yetkilendirdiği kişilerdir.

Emniyet Sen sendikasının Genel Başkanı Faruk SEZER’dir. Sendikayı temsil yetkisi, sendika adına açıklama yapma yetkisi Faruk SEZER tarafında yerine getirmektedir. İş bu sebeple kendisini genel başkan olarak tanıtan İrfan ÇELİK’e itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygı ile duyururuz.

 

Ali Fuat SEZER

Emniyet-Sen Genel Başkanı Başdanışmanı

ve Basın Sözcüsü